Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

JAKOŚĆ ŻYCIA W PROCESIE PRACY

ERGONOMIA: nauka zajmująca się badaniem warunków pracy (środowiska pracy, maszyn i urządzeń) i adaptacji zatrudnienia do właściwości psychicznych i fizycznych człowieka: może ona mieć charakter zapobiegawczy (prewencyjny) wtedy, gdy oddziałuje przed wyborem określonych rozwiązań technicznych, lub korekcyjny, kiedy wpływa na poprawę istniejącego stanu rzeczy.

INSPEKCJA PRACY: organizacja zapewniająca poszanowanie prawa pracy: inspektorzy mogą w każdym momencie wejść do zakładu pracy podlegającego ich kontroli i przeprowadzać badania, formułować uwagi lub stwierdzać naruszenia prawa: mają oni prawo wglądu we wszystkie przewidziane prawem dokumenty zakładu pracy: nikt nie może czynić im przeszkód w wykonywaniu zadań.

JAKOŚĆ ŻYCIA W PROCESIE PRACY: wszystkie rodzaje działań, których celem jest stworzenie satysfakcjonującego i dynamizującego środowiska pracy. Innowacje w tym zakresie dotyczą zarówno organizacji pracy, urządzenia lokali i pomieszczeń, jak i sposobów kontaktowania się między ludźmi, a także restrukturyzacji zatrudnienia, poprawy środowiska pracy i tworzenia zespołów pracy, organizacji zebrań i wymiany informacji.

KADRY: specyficzne pojęcie stosowane we Francji w przedsiębiorstwach, w umowach zbiorowych i orzecznictwie sądowym, nie określone jednak w oficjalnych przepisach prawnych. Bycie członkiem „kadry” łączy się bardziej z określonym statusem niż rodzajem odpowiedzialności. Najczęściej status ten określa poziom wyższego wykształcenia. Wyróżnia się kadry średnie, nazywane wykonawczymi, oraz kadry wyższe lub kierownicze, których zakres władzy jest znacznie szerszy. Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że pojęcie „kadry” obejmuje członków kierownictwa oraz wyższych urzędników i specjalistów. Istnieją dwa czynniki wyróżniające „kadry” od „nie-kadr”: 1) poziom wykształcenia, 2) istota pracy i odpowiedzialności (kadry w zasadzie pełnią funkcje kierownicze i kontrolne).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.