Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

METODY W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

Te same informacje mogą służyć realizacji trzech wymienionych wyżej celów, lecz oczywiście wymagają one różnych metod przygotowania i wykorzystania. W zakresie kontroli realizacji działań w toku punktem odniesienia jest porządek wewnętrzny (włącznie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawnych), rynki pracy i partnerzy instytucjonalni organizacji (konsultanci, instytucje kształcenia, związki zawodowe itd.). Źródłem informacji i odpowiednich działań w tym przedmiocie są:

– Akta indywidualne pracowników.

– Stosowane procedury i polityki w zakresie kierowania społecznego, uwzględniające wyniki przeprowadzonych analiz.

– Części składowe bilansu społecznego, przedstawione i wyjaśnione za pomocą odpowiednich syntetycznych wskaźników kierowania.

– Informacje dotyczące zagrożeń lub dysfunkcji społecznych: nie należy się zadowalać danymi statystycznymi, lecz trzeba postarać się zrozumieć istotę tego, co się dzieje poprzez wizyty na miejscu i rozmowy z ludźmi, których to dotyczy.

– W zakresie przygotowania decyzji niezbędne jest uwzględnienie odpowiednich danych ekonomicznych, technologicznych lub strategicznych, kierowania prognostycznego i technik symulacyjnych oraz zmian atmosfery społecznej w organizacji i kompetencji pracowników.

– Nadzorowanie realizacji polityki społecznej najogólniej biorąc polega na szerokim otwarciu przedsiębiorstwa na otaczający je świat. Proces ten wymaga od osób odpowiedzialnych za kierowanie zasobami ludzkimi uczestniczenia w różnego rodzaju sieciach informacji i otwartości na to, co się w tym procesie zmienia. Nadzorowanie tego procesu wymaga oczywiście stałej obserwacji i analiz, wrażliwości na krytykę polityki społecznej i wskazówki, dlaczego i jak należy ją poprawić.

– W zakresie informacji społecznej trzeba unikać trzech rodzajów niebezpieczeństw:

– Gromadzenia wiedzy o wszystkim: przeciąża to umysł i przesłania problemy, lepiej jest więc być rozumnie selektywnym.

– Patrzenia zbyt wycinkowego, lekceważąc informacje użyteczne i zapominając o istotnych dziedzinach analizy (poszukiwań, badań). Struktura informacji powinna kształtować się stopniowo, wraz z systematyczną analizą jej zakresu i spójności.

– Stronniczości, a zwłaszcza nieobiektywności, kierowania się własnymi uprzedzeniami, sympatiami, własnym interesem, nieuczciwości. Z tego względu niezbędna jest weryfikacja wiarygodności źródeł informacji.

Informacja jest kosztowna i nietrwała (czasami ułomna). Trzeba więc mierzyć jej koszty, oceniając do jakiego stopnia korzystne jest jej pogłębianie lub odnawianie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.