Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Poziom zarządzania operacyjnego

I. Zarządzania strategiczne. Na tym poziomie odbywa się definiowanie misji firmy, jej celów oraz tworzenie strategii ich osiągnięcia poprzez realizację odpowiednich działań, których całościowy przebieg jest tu koordynowany. Również tutaj zapadają decyzje inwe- stycyjne firmy oraz określa się zadania dla niższych szczebli zarządzania.

II. Zarządzania taktyczne. Na tym poziomie menedżerowie mają za zadanie wprowadzanie w życie strategii poprzez ustalenie celów operacyjnych oraz opracowanie szczegółowych planów ich osiągnięcia, np. podejmowane są decyzje dotyczące nakładów finansowych (budżetów) koniecznych do realizacji określonych zadań, określa się ilość i liczbę koniecznych zasobów materiałowych i ludzkich itd.

III. Zarządzanie operacyjne. Na tym poziomie odbywa się kierowanie, nadzór i kontrola rutynowych działań przedsiębiorstwa skierowanych na realizację celów wytyczonych na obu wyższych poziomach zarządzania, a dotyczących np. oszczędnego wykorzystania zasobów w ramach przewidzianych budżetów, a także podejmowania szczegółowych decyzj i w ramach codziennych działań.

Jak można zauważyć, każdy z wyszczególnionych poziomów zarządzania wymaga innego rodzaju informacji koniecznych do podejmowania właściwych decyzji, dlatego skonstruowanie zarówno ogólnej struktury SIZ, jak i szczegółowej architektury poszczególnych modułów wymaga pogodzenia różnych rodzajów i typów informacji, co wpływa na formy i podmiot podejmowanych decyzji. Wszystkie powyższe zależności ilustruje tabela 5.

Opierając się na schemacie skonstruowanym w tabeli 6, określającym zależności między poziomami zarządzania a typami informacji, można kierować podstawowymi funkcjami informacyjnymi w ramach SIM.

Jednak pomimo możliwości korzystania z dość uporządkowanych informacji znajdujących się w bazach danych, nieustannie rosnąca złożoność problemów do rozwiązania sprawia, że coraz bardziej maleje zdolność menedżerów do samodzielnego formułowania precyzyjnych sądów na temat stanu zjawisk rynkowych, a tym samym ich zdolność do podejmowania optymalnych decyzji. W związku z tym konieczne jest zastosowanie różnych narzędzi, które wspomagałyby kompetencje menedżerów do lepszego rozumienia istoty rozwiązywanych problemów oraz sprawnego ich rozwiązywania. Celowi temu służą Systemy Wspomagania Decyzji (SWD), które składają się z bazy danych oraz bazy metod i modeli. Systemy te nie służą automatycznemu podejmowaniu decyzji, ale pomagają w merytorycznej ocenie problemów będących przedmiotem decyzji na podstawie efektywniejszego przetwarzania informacji. Strukturę systemu wspomagania decyzji przedstawia rys. 17.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.