Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

PROCES ZMIANY

Nie można realizować procesu rozwoju przedsiębiorstwa bez przemyśleń i podejmowania działań , bez uwzględnienia zarówno strukturalnych, jak i dynamicznych części składowych. Proponowana kolejność zdarzeń tworzących ten proces może być następująca: dego przedsiębiorstwa, wyznacz cele i strategie. Istnieje wiele metod, modeli i procedur umożliwiających wykonanie tego zadania. Przyjęcie zbyt sztywnych struktur może pociągnąć za sobą konieczność wprowadzenia dużej liczby ograniczeń. Opracuj dokumentację tej części procesu doskonalenia strategii, która może być uznana za zakończoną.

– 2. Opracuj filozofię zarządzania, która pozwoli określić dla organizacji jako całości wiodące wartości zbiorowe. Przyjęta filozofia zarządzania musi być udokumentowana.

– 3. Załóż organizację, której działalność będzie zgodna z przyjętą misją zbiorową, celami i strategiami. Organizacja musi być ukierunkowana na działalność gospodarczą, funkcje wspomagające należy ograniczyć do minimum. Tworząc tę organizację, należy określić:

– filozofię działania,

– teoretyczne zasady tworzenia struktury,

– zakresy odpowiedzialności,

– oddziaływania wzajemne,

– rozgraniczenie działalności jednostek,

– instrumenty służące celom kontrolowania i sterowania.

– 4. Obsadź nową podstawową organizację kompetentnymi, dobrze myślącymi i pełnymi entuzjazmu ludźmi. Muszą oni dysponować dużymi zasobami energii, posiadać umiejętność kontynuowania procesu rozwoju. Dokonaj oceny kandydatów, których masz w swej dyspozycji: przeprowadź rekrutację spośród ludzi spoza organizacji. Strzeż się wprowadzania do nowej organizacji ludzi o starych nawykach. Nader często prowadzone działania kończą się tym, że znajdujesz się w gronie tych samych starych szympansów, ale kołyszących się na nowych lianach.

– 5. Trzymaj w cuglach nowych kierowników aż do momentu, gdy zrozumieją i zaczną realizować twoje koncepcje, cele i strategie. Należy zorganizować ciąg seminariów, aby każdy kierownik z dwu najwyższych poziomów zarządzania zrozumiał, jaki jest przewidywany kierunek rozwoju organizacji jako całości.

– 6. Dla każdej jednostki organizacyjnej, stanowiącej czy to dział produkcyjny czy też dział kadr, wyznacz:

– cele, które są zbieżne z twoimi celami ogólnymi,

– strategie, które są powiązane z twoją strategią,

– schemat organizacyjny,

– obsadę personalną,

– program wpajania zasad.

Wszystkie wymienione uwagi są analogiczne do zaleceń podanych w punktach 1-3, które odnoszą się do organizacji jako całości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.