Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Program działań i budżet marketingu

Wybraną strategię należy przełożyć na konkretne działania do wykonania w ramach każdej z części planu marketingowego i na środki umożliwiające realizację tych działań. Środki te obejmują ludzi, program działania i budżet.

– Realizacja obranego celu zakłada obecność w firmie kompetentnych osób, działających w ramach dostosowanej struktury. Obrany plan może przewidywać konieczność pozyskania nowych ludzi o potrzebnych kwalifikacjach lub doskonalenie własnych kadr. Można również zaproponować modyfikację dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa, np. poprzez stworzenie takiej organizacji, w której występuje funkcja szefa produktu.

– Program działania obejmuje szczegółowy opis kroków koniecznych do realizacji ustalonej strategii. Należy go uzupełnić harmonogramem czasowym i opisem zakresu odpowiedzialności każdej z osób uczestniczących w jego realizacji.

– Ten program działania zostanie przełożony następnie na budżet marketingowy, który – po zatwierdzeniu przez dyrekcję – staje się podstawą dla dokonywania określonych wydatków.

Budżet marketingowy jest zawsze przedmiotem wspólnych ustaleń i wypadkową procesu negocjacji. Dla zrealizowania planu można przyjmować różne procedury. Ostatecznie przyjęta procedura powinna być prosta i stymulująca dla osób odpowiedzialnych za realizację planu działania. Według ocen przeprowadzonych w zachodnich przedsiębiorstwach, najczęściej stosowana jest procedura dwuetapowa.

Faza formułowania potrzeb finansowych w zakresie marketingu. Osoby odpowiedzialne za poszczególne sfery działalności firmy, sze- fowie produktów i szefowie marek opisują własne potrzeby finansowe w kontekście przyszłej realizacji ustalonych celów marketingowych: informacje te są gromadzone przez dyrektora do spraw marketingu i przedstawiane następnie dyrekcji lub zarządowi firmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.