Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

ROZWÓJ

Rozwój można opisać jako przejście od stanu charakteryzującego się małym stopniem skomplikowania do stanu o większym stopniu złożoności. Obecnie hasło rozwój winno być bez wątpienia umieszczone w słowniku terminów dotyczących działalności gospodarczej. Termin ten ma podwójne znaczenie:

– 1. Używa się go do określenia jednej z czterech podstawowych funkcji spełnianych przez przedsiębiorstwo (pozostałe trzy to marketing, produkcja i administracja),

– 2. Używa się go do określenia metody rozwiązywania zagadnień, dzięki której sprawy podążają we właściwym kierunku.

Funkcja przedsiębiorstwa związana z rozwojem (lub zadanie działu) sprowadza się do koncentracji wysiłków podejmowanych w celu opracowania nowego wyrobu lub nowych koncepcji (w przypadku firm zajmujących się oprogramowaniem). Taki właśnie zakres pojęciowy przyporządkowuje się z reguły słowu rozwój.

Ostatnio zaczyna wchodzić w użycie kilka innych terminów, które stanowią konkurencję dla tradycyjnego znaczenia słowa rozwój w odniesieniu do przemysłu. Jeden z tych terminów to rozwój rynku, który oznacza wzrost istniejącej klienteli. Drugi – to doskonalenie organizacji: odnosi się on do rozwoju jednostek, grup, zakresów odpowiedzialności, systemów kontroli, systemów zachęt itp.

Mimo to najbardziej powszechne znaczenie słowa rozwój nadal wiąże się z doskonaleniem wyrobów przedsiębiorstwa lub świadczonych przez nie usług, dokonywanym w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb klientów. W ten sposób przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć wzrost popytu na swoje własne wyroby.

Drugie ze znaczeń terminu rozwój można w najprostszy sposób wyjaśnić, przeciwstawiając je działalności związanej z rozwiązywaniem problemów administracyjnych. Kwestie domagające się rozwiązania koncentrują naszą uwagę. Powstają one w związku z każdym rodzajem działalności. Ceny należy korygować, trzeba prowadzić rekrutację personelu, preliminarz budżetowy musi być sporządzony, sprawozdania muszą być przeczytane. Rozwiązywanie problemów stanowi zasadniczą funkcję kierownictwa administracyjnego. Zgodnie z terminologią Josepha Schumpetera jest to sprawność statyczna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.