Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Wzrost pozycji menedżerów – kontynuacja

Interesująca nas kadra menedżerska nie jest jednak zbiorowością jednorodną, podobnie jak różne są zakres i sposób wykonywania przypisanych jej zadań. Niejednorodną zbiorowością jest także populacja kierowników przedsiębiorstw państwowych.

Pierwszym podstawowym kryterium podziału kadry jest jej miejsce w hierarchii organizacyjnej. Z tego punktu widzenia można przeprowadzić podział na kadrę naczelną, kadrę średniego szczebla zarządzania i kadrę niższego szczebla zarządzania. Zasadniczym zadaniem kierownictwa naczelnego (top management) jest planowanie strategiczne i podejmowanie decyzji o takim też charakterze. Z kolei kierownicy średniego szczebla (middle management) mają obowiązek podejmować decyzje operacyjne, przekazywać je kadrze kierowniczej niższego szczebla oraz nadzorować ich realizację. Zadaniem zaś niższej kadry kierowniczej (supervisary management) jest wdrożenie podjętych decyzji oraz bezpośrednie kierowanie procesem realizacji zadań.

Drugi podział kadry menedżerskiej uwzględnia stopień powiązania z podstawowym rodzajem działalności firmy. Zgodnie z tym kryterium wyróżnia się kierowników liniowych oraz kierowników funkcjonalnych.

Trzeci podstawowy podział obejmuje całą populację sfery zarządczej, traktując ją jako menedżera „łącznego”, zarządzanie zaś jako proces podejmowania decyzji. Z tego względu można wyróżnić: personel pomocniczy, specjalistów oraz decydentów. Zadaniem personelu pomocniczego jest rejestrowanie, gromadzenie i przechowywanie informacji: specjalistów – przetwarzanie i przygotowywanie wariantów działania: decydentów zaś – wybór celów i sposobów ich realizacji.

Poza wymienionymi już istnieje jeszcze, rzecz jasna, wiele innych podziałów zbiorowości kierowników, biorących pod uwagę np. cechy demograficzne, preferowany styl kierowania, określone cechy osobowości itd. Nie zostaną tu jednak one omówione ze względu na szczupłość miejsca. Warto jednak pamiętać, iż wspomniane podziały czy klasyfikacje mają znaczenie dla procesu kształtowania menedżerów, ich ról i wymaganych kwalifikacji, stąd nieraz będziemy do nich nawiązywać w dalszych częściach pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.