Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zintegrowany kanał rynku

Z kolei w przypadku integracji pionowej korporacyjnej przedsiębiorstwo detaliczne (sklep lub sieć sklepów) jest własnością producenta. Kontrola nad detalistą wynika z tytułu własności, jaki producent posiada w stosunku do detalisty. Mamy tutaj do czynienia z podporządkowaniem wewnątrzorganizacyjnym opartym na tytule własności.

Pojęcie integracji pionowej pojawia się zwykle w kontekście kanału rynku. Kanał rynku jest celowo dobranym zbiorem podmiotów, przedsiębiorstw, ich ugrupowań i instytucji pomocniczych oraz zależności między nimi, warunkujących przepływ różnych strumieni, w tym głównie strumienia produktu. W konkretnych przypadkach powiązań między tymi podmiotami mówimy więc o zintegrowanych kanałach rynku.

Zintegrowany kanał rynku jest zbiorem podmiotów, których działania wynikają ze wspólnie wynegocjowanej strategii, służącej efektywniejszej realizacji określonych celów.

Integracja pionowa kanału rynku polega na scalaniu, pod kontrolą intergratora, podmiotów wykonujących różne funkcje w kanale rynku. Efektem opisanych procesów integracyjnych jest zwykle powstanie nowego układu o funkcjach mieszanych (np. produkcyjno- -handlowych, produkcyjno-ustugowych czy hurtowo-detaliczno-usłu- gowych). Takim „nowym układem” może być zintegrowane przedsiębiorstwo lub ugrupowanie przedsiębiorstw (holding, zrzeszenie, spółka itd.). Integracja pionowa prowadzi do wytworzenia zupełnie nowych powiązań strategicznych firm reprezentujących różne funkcje w kanale rynku. Rolę integratora obok producenta mogą pełnić także hurtownicy lub hurtodetaliści. Zależy to wyłącznie od układu sił w kanale rynku, czyli od tego, który z podmiotów odgrywa w nim wiodącą rolę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.