Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zmienne związane ze stanowiskiem pracy i istotą działalności

– Istnieją trzy duże grupy zmiennych związanych ze stanowiskiem pracy:

Zmienne dotyczące otoczenia. System ekonomiczny, który wpływa na cele i kierunki działalności każdej organizacji: system techniczny lub rodzaj i poziom rozwoju naukowego i technicznego osiągnięty przez organizację (na przykład poziom mechanizacji użytkowanych urządzeń, stopień złożoności procesu produkcyjnego, stopień opanowania stosowanych metod operacyjnych): system organizacyjny, to znaczy podział władzy w organizacji, procedury podejmowania decyzji, dziedziny i formy kontroli, mniej lub bardziej’ sformalizowany system wzajemnego porozumiewania się partnerów procesu kierowania, sposób określania zadań (w znaczeniu specjalizacji i standaryzacji), podział płac, statusów i prestiżu, znaczenie norm, zwyczajów i tradycji w funkcjonowaniu organizacji.

Zmienne dotyczące osoby zajmującej stanowisko pracy. Osoba zajmująca stanowisko może rozumować w kategoriach „ja” lub „my” w zależności od tego, czy stanowisko ma charakter indywidualny, czy też zbiorowy w organizacji. W drugim przypadku często istnieje współodpowiedzialność za treść i podejmowane działania. Oznacza to, że każdy pracownik jest konkretnym podmiotem systemu pracy, w którym uczestniczy. W zależności od osobistych strategii działania, w różnym stopniu włącza się on w funkcjonowanie organizacji (w proces produkcyjny). Zmiennymi indywidualnymi są: płeć, wiek, sytuacja rodzinna, przeszłość społeczno-zawodowa, posiadane wykształcenie. Stąd wynikają postawy wobec powierzonych zadań i działalności oraz łączące się z tym role organizacyjne. Wyobrażenie samego siebie jest lepsze lub gorsze, ograniczenia (przeszkody) są mniej lub bardziej uzewnętrznione (prawa, zamiary, obowiązki, oczekiwania, przynależność do różnych grup społeczno-zawodowych). Projekty indywidualne wpływają na plany, jakie się wiąże z przekształceniami stanowiska. Takimi zmiennymi indywidualnymi są również postawy wobec wiedzy i umiejętności, adaptacji zawodowej i zmian w sferze zatrudnienia. Wreszcie życie pozazawodowe może mieć także związek ze stanowiskiem pracy.

Zmienne dotyczące działalności. Elementy podstawowe stanowiska pracy. maszyny i narzędzia pracy, personel, budżet, surowce, metody wytwarzania, procedury operacyjne. Działania związane z zastosowaniem elementów podstawowych w praktyce: nabywanie, utrzymanie, przekształcanie, rozwój, odnawianie. Działania czysto produkcyjne: operacje podstawowe, operacje pomocnicze lub okazjonalne. W odniesieniu do stanowisk pracy obejmujących zadania koncepcyjne i kierowanie zmiennymi tymi są: metody kierowania, kontroli, motywacji i oceny działalności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.